گروه سنی : ٦ ماه تا ٥ سال

٥٥,٩٠٠ تومان ٥١,٤٠٠ تومان

گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

٥٦٧,٠٠٠ تومان ٥٥٢,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١٤ سال به بالا

١٩٤,٢٠٠ تومان ١٧٩,٢٠٠ تومان

گروه سنی : ٥ سال به بالا

١٢٦,٠٠٠ تومان ١١٥,٩٠٠ تومان

گروه سنی : به بالا به بالا

١٢٥,٠٠٠ تومان ١١٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ ماه تا ٤ سال

٦,٨٠٠ تومان ٦,٣٠٠ تومان

گروه سنی : ٦ سال به بالا

٢٤,٥٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ تا ٨ سال

٥٩,٠٠٠ تومان