گروه سنی : ٥ سال به بالا

١٢٦,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

٦٥٠,٠٠٠ تومان ٦٣٠,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ١٥ سال به بالا

١١٥,٠٠٠ تومان ١٠٤,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ تا ٨ سال

٥٦,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٥ تا ١٢ سال

١٢١,٦٠٠ تومان

گروه سنی : ٦ تا ١٤ سال

١٣٥,٠٠٠ تومان ١٢٣,٠٠٠ تومان

گروه سنی : ٣ تا ١٢ سال

٣٨,٠٠٠ تومان