هوش

رابطه ای که ميان پدر بزرگ/ مادربزرگ ها و نوه وجود دارد رابطه ی خاصی است. مخصوصا براي پدربزرگ و مادر بزرگ ها. در مورد چگونگی برقراری ارتباط با نوه ها راههايي پيدا کنيد و تفاوت های ميان تربيت و برخورد والدين و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها را هدايت کنيد.
هوش