خواب و استراحت

الگوی خواب هر نوزاد با ديگری تفاوت دارد. چيزی که برای شما اهميت دارد اين است که بدانيد چه چيزی براي نوزاد شما موثر است. در مورد خواب نوزاد مسائل پايه ای را به خاطر داشته باشيد و همزمان تکنيک های ظريف به خواب بردن نوزاد در ماههای اوليه ی پس از تولد را هم ياد بگيريد. سپس برای خواباندن نوزاد چند ماهه ی خود هم بايد نکاتی را بياموزيد.
خواب و استراحت
خانه > مجله کودک > خواب و استراحت