زبان و یادگیری

تماشای رشد زبان کودک از آوا هايی که در ابتدا توليد می کند، به سوی غان و غون های اوليه، اولين کلمات، جملات ابتدايی و مکالمات کامل، بسيار هيجان انگيز است. اقدامات زيادی وجود دارند که شما می توانيد برای رشد زبان و باز کردن باب ارتباط ميان خود و کودکتان، انجام دهيد.
زبان و یادگیری
خانه > مجله کودک > زبان و یادگیری