لذت باهم بودن

گذراندن زمانی قابل توجه برای بازی با کودک يکی از فعاليت های با ارزش والدين است. اما بعضی اوقات شما هيچ ايده ای برای بازی نداريد. نکات مفيدی که در مورد چگونگی بازی با کودک درون و بيرون خانه وجود دارد را مطالعه کنيد.
لذت باهم بودن